ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İKİNCİ YABANCI DİLE (ALMANCA) YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Authors

Abstract

THE INVESTIGATION OF STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS A SECOND FOREIGN LANGUAGE (GERMAN) IN SECONDARY EDUCATION

It is a known fact that in today’s world, economic, cultural and within social life the importance of knowing a foreign language has been adopted. Within a society a foreign language in the upbringing of qualified individuals is seen as a priority. In addition, due to our island being seen as a base for tourism, the importance of knowing a foreign language has gained further importance in terms of multilingualism. To learn a foreign language to a gratifying level is often associated with a large reservoir of native language and the attitude of the individual. In other words the commitment of learning a foreign language is affected by the attitude of the individual, positive attitudes able progress while negative attitudes may detain learning. In Northern Cyprus English is taught as the first foreign language where German is as an elective course as a second language. Within the Turkish Republic of Northern Cyprus, there has been no studies on the investigation of the attitudes towards the German language being taught as second foreign language. The aim of this study is to investigate the attitudes of secondary education 10th, 11th and 12th grade students’ towards their second foreign language course being German. The study took place in 2015-2016 within Turkish Republic of Northern Cyprus 304 students participants of secondary education 10th, 11th and 12th participated in the study. The data in this study was obtained by using HANBAY’s 'Attitudes Toward German Courses' and by using a 'Personal Information Form' . The data collected was analysed using the t-test and analysis or variance (ANOVA). According to the final results, students who took German as a second foreign language were not affected by the ‘where they live’ variable, whereas the ‘gender’, ‘class’ and ‘learning age’ variables showed significant differences between them.

Keywords: Second foreign language, German, Attitude

Öz

Günümüz dünyası artık, ekonomik, kültürel ve sosyal yaşam çerçevesinde yabancı dil bilmenin ne kadar önemli olduğunu benimsemiştir. Toplum içerisinde nitelikli bireylerin yetiştirilmesinde, yabancı dil öncelikli hususlardan birisidir. Turizm ülkesi olarak adlandırılan adamızda çok dillilik daha da önem kazanmıştır. İyi bir yabancı dil öğrenmek, geniş bir anadil haznesi ve bireyin tutumu ile ilişkilidir. Dil öğreniminde olumlu tutum pozitif yönde etkili olurken, olumsuz tutum ise öğrenmeyi negatif yönde etkileyebilmektedir. İngilizcenin birinci yabancı dil olarak öğretildiği ülkemizde, Almanca ikinci yabancı dil seçmeli ders olarak verilmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikinci yabancı dil Almanca dersine yönelik tutumların incelenmesi ile ilgili herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Ortaöğretim 10. , 11. ve 12. Sınıf öğrencilerinin ikinci yabancı dil Almanca dersine yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Çalışma 2015-2016 döneminde K.K.T.C., Lefkoşa bölgesinde ikinci yabancı dil Almanca eğitimi alan 10. ,11. Ve 12. Sınıf öğrencilerinden oluşan 304 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmadaki veriler Hanbay tarafından geliştirilen ‘Almanca Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’ ve ‘kişisel bilgi formu’ ile elde edilmiştir. Veriler, t-testi ve varyans analizi (Anova) ile çözümlenmiştir. Elde edilen bilgilere göre, ikinci yabancı dil Almanca dersine yönelik öğrencilerin ‘yaşadıkları bölge’ değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmadığı, buna karşın ‘cinsiyet’, ‘sınıf’ ve ‘öğrenme yaşı’ değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık çıktığı görülmüştür.

Anahtar Terimler: İkinci yabancı dil, Almanca, Tutum

Kaynakça

Aktaş, T. ve İşigüzel, B. (2013). Erken Yaşlarda Oyunlarla Yabancı Dil Öğretimi Kuram ve Uygulama. Ankara: Nevşehir Üniversitesi Yayınları:6

Altunay, U. (2004). Üniversite İngilizce Hazırlık Öğrencilerinin İngilizceye Yönelik Tutumlarıyla, Sınavlar, Okulun Fiziksel Koşulları Ve Ders Programları Ve Uygulanışı İle İlgili Görüşleri Arasındaki İlişkiler. Malatya: XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi

Aydoslu, U. (2005) . Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Olarak İngilizce Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (B.E.F. Örneği) ,Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.

Büyüköztürk, Ş., (2014). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi el kitabı, Ankara: Pagem Akademi

Büyüköztürk, Ş, Çakmak K. E. , Akgün, E. Ö. , Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları

Chambers, G. N. (1999).  Motivating Language Learners. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

Chomsky, N. (1975). Reflections on Language,Pantheon, New York, The U.S.A

Çapık, C. (2014). Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmalarında Doğrulayıcı Faktör Analizinin Kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri dergisi. 7: 3.

Çelikkaya , Ş. (2013). Ortaöğretim Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Almanca Dersine Yönelik Tutumları. Middle Eastern & African Journal of Educational Research . 5 , 96-109

Dönmezer, İ. (2009). Ailede İletişim ve Etkileşim . Ankara : Hegem Yayınları.

Er, S. ve İlter, B. Genç (2007). Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi Üzerine Veli Ve Öğretmen Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:15, No:1, 21-30.

Erkuş, A., (2013) Davranış Bilimleri için Bilimsel Araştırma Süreci. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 4. Baskı.

Gardner, R. C. (2006). Motivation and Attitudes in Second Language Learning In. M. Berns (Ed.), Concise Encyclopedia of Applied Linguistics. (ss: 164-171). Oxford: Elsevier.

Genç, A. (2003) . Türkiye’de Geçmişten Günümüze Almanca Öğretimi . Ankara : Seçkin Yayınları.

Hambleton.R.K. , Merenda. P. F. ve Spielberger.C.D. (2005). Adapting Educational and Psychological Tests FOR Cross- Cultural Assessment.Lawrence Erlbaum Associates, Publishers Mahwah, New Jersey. London

Hanbay, O. (2007) . Etkin Öğrenme Modelinin İkinci Yabancı Dil Olarak Almancanın Bilişsel, Edimsel ve Duyuşsal Öğrenilmesine Etkisi. Çukurova Üniversitesi Doktora Tezi

Hanbay, O. (2009) . 10. Sınıf Öğrencilerinin Farklı Değişkenlere Göre İkinci Yabancı Dil Olarak Almancaya Yönelik Tutumları . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi . 30 , 79-91

İnceoğlu, M. (2010) . Tutum algı iletişim . 5. Baskı. İstanbul : Beykent Üniversitesi Yayınları

İşigüzel, B. Ve Kırmızı, B. (2014). Lise Öğrencilerinin Almanca Öğrenme Sürecinde Başarısızlık Nedenlerinin Değerlendirilmesi. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı13,45-63

K.K.T.C. MEB (2005). Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi. Talim ve Terbiye Dairesi.

K.K.T.C. (2005). Tali ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü; Temel Eğitim Ortaokul Dönemi İkinci Yabancı Dil Almanca Dersi. Lefkoşa

Köklü, N. (1995).Tutumların Ölçülmesi ve Likert Tipi Ölçeklerde Kullanılan Seçenekler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 2, s.81-93.

(Erişim: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/486/5698.pdf adresinden 12.02.2015 tarihinde indirildi).

Köydemir F. (1994). Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı ile Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğrencilerinin Kendi Anabilim Dallarına ve Almancaya Yönelik Tutumları Konusunda Karşılaştırmalı Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Lenneberg, E. H. (1967). Biological foundations of Language. New York, NY: Wiley 

Midt, D. ve Schlüter, N. (2003). Englisch in den Klassen 3 und 4. Grundlagen für einen ergebnisorientierten Unterricht. Berlin: Cornelsen

Neuer, G. Ve Hunfeld, H. (1993).Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts: Eine Einführung. Berlin : Druckhaus Langenscheidt

Richards, J.C., ve Rodgers, T.S. (1993). Approaches and Methods in Language Teaching (ninth printing). Cambridge: Cambridge University Press.

Scovel, T. (2001). Learning New Languages: A Guide to Second Language Acquisition, Canada: Heinle & Heinle.

Tavşancıl, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Tayyar, N. Ve Dilşeker , F. (2012). Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Hizmet Kalitesi ve İmajın Öğrenci Memnuniyetine Etkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 185- 203

T.C. MEB (2006) .Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı; Ortaöğretim Kurumları 10,11 ve 12. Sınıf İkinci Yabancı Dil Almanca Dersi Öğretim Programı. Ankara.

Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Komisyonu Raporu (1991), Ankara: M.E. Basımevi.

Yıldırım, B. (2015). Fen Bilimleri Öğrenme Kaygı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:3 , Sayı:1, 33-43.

Downloads

Published

2022-06-30

Issue

Section

Research Article