COVID-19 PANDEMİSİNİN TOPLUMSAL YAŞAM VE EĞİTİM ÜZERİNDEKİ SONUÇLARININ TARIHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE İNCELENMESİ

EXAMINING THE CONSEQUENCES OF THE COVID-19 PANDEMIC ON SOCIAL LIFE AND EDUCATION IN THE HISTORICAL PROCESS

Authors

Abstract

In this study, the concept of value will be examined in the context of attitudes and culture. Microorganisms that cause various diseases are called "contamination - infection" and the disease that occurs with settlement is called "contagious disease - infectious disease", and some of the infectious diseases can turn into epidemics that can seriously affect public health. When an infectious disease is seen more frequently than the expected spread among people, it is called an epidemic, and the number of cases in which the disease is seen should be higher than the expected number of cases at the normal level. These epidemics, which spread over a wide area in many countries or continents of the world, are generally called pandemics. Pandemics are declared by the World Health Organization in order to take some protective measures and increase these measures by looking at the rate of spread of the virus and its effects on people's health. Epidemics, which have been and are being experienced in the historical process and have caused millions of people to die by infecting millions of people around the world, are also a major global problem in the changing and reshaping of the social structure and demographic structure, while causing many negativities on social life, economy, health, and education. has been. In this study, major epidemic diseases that changed the course of human history by affecting all civilizations from time to time and their effects on people will be discussed within the framework of a historical process.

Keywords: Pandemic, Covid-19, Society, Family.

Öz

Çeşitli hastalıklara sebep olan mikroorganizmaların insanların vücutlarına girerek yerleşmesine “bulaşma - enfeksiyon”, yerleşme ile birlikte ortaya çıkan hastalığa ise “bulaşıcı hastalık - enfeksiyon hastalığı” denilmektedir ve bulaşıcı hastalıkların bazıları toplum sağlığını ciddi bir şekilde etkileyebilecek şekilde salgınlara dönüşebilir. Enfeksiyonel bir hastalığın insanlar arasında, normalde beklenilen yayılma sıklığından daha çok görülmesine salgın denilmektedir ve hastalığın görüldüğü vaka sayısının, normal seviyede beklenen vaka sayısından fazla olması gerekmektedir. Dünyanın birçok ülkesi veya kıtasında geniş bir alana yayılarak etki gösteren bu salgın hastalıklara genel olarak pandemi denilmektedir. Pandemiler, virüsün yayılma hızı ve insanların sağlık durumları üzerindeki etkilerine bakılarak bir takım koruyucu önlemler alınması ve bu önlemlerin arttırılması için Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilir. Tarihsel süreç içinde yaşanmış ve yaşanmakta olan, dünya çapında milyonlarca insanı enfekte ederek hayatlarını kaybetmelerine sebep olmuş olan salgın hastalıklar aynı zamanda sosyal hayat, ekonomi, sağlık ve eğitim alanları üzerinde birçok olumsuzluğa neden olmakla beraber toplumsal yapının ve demografik yapının değişip yeniden şekillenmesinde büyük bir küresel sorun olmuştur. Bu çalışmada, zaman zaman bütün medeniyetleri etkisi altına alarak insanlık tarihinin seyrini değiştiren büyük salgın hastalıklara ve insanlar üzerindeki etkilerine tarihsel bir süreç çervesinde ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Covid-19, Toplum, Aile.

KAYNAKLAR

Afacan, E., & Avcı, N. (2020). Koronavirüs (COVİD-19) örneği üzerinden salgın hastalıklara sosyolojik bir bakış. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,7(5),1-14. ISSN:2148-9963.

Akoğlu, G., & Karaaslan, B.T. (2020). COVID-19 ve izolasyon sürecinin çocuklar üzerindeki psikososyal etkileri. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 99-103.

Anderson, T. C. (2020). Academics, Achievement Gap, and Nutritional Health: The Impact of Coronavirus on Education. Delta Kappa Gamma Bulletin, 87(1),14-18.

Arık, F. Ş. (1991). Selçuklular zamanında Anadolu’da veba salgınları. Tarih Araştırmaları Dergisi, 15(26), 27-57.

Aslan, R. (2020). Tarihten günümüze epidemiler pandemiler ve covid19. Göller Bölgesi Aylık Ekonomi ve Kültür Dergisi, 35- 41

Ay, A. (2020). Orta doğu solunum sendromu coronavirüsü salgınları. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi,5(1),158-67.

Başaran, M., & Aksoy, A. B. (2020). Anne-babaların korona-virüs (COVID-19) salgını sürecinde aile yaşantılarına ilişkin görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(71), 668-678.

Başoğlu, S., Polat, Ü., Güngör, C. (2020). HIV/AİDS hastalığı ile yaşam: Öz yönetim ve psikososyal uyum. SBÜ Hemşirelik Dergisi, 2(3),183-190. DOI: 10.48071/sbuhemsirelik.696645

Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to coronavirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-6.

Çırakoğlu, O. C. (2011). Domuz gribi (H1N1) salgınıyla ilişkili algıların, kaygı ve kaçınma düzeyi değişkenleri bağlamında incelenmesi. Türk Psikolojisi Dergisi, 26(67),49- 64.

EBA (Eğitim Bilişim Ağı), (2020). Eğitimde bilişim ağı. http://www.eba.gov.tr Erişim tarihi: 15 Mayıs 2021.

Erol, A. (2021). Tarihsel süreçte önemli salgın hastalıklar ve covid-19’un sektörel açıdan ekonomik etkileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.

Hacımustafaoğlu, M. (2018). Enfeksiyon hastalıkları pratiğinde salgın tanımlaması. Çocuk Enfeksiyon Dergisi,12(4),172-173.

İstek, E. (2017). Avrupa’da veba salgını ve salgında din faktörü (viyana örneği). TAD, 36(62), 173-204.

Karatay, G., Çevik, Y., Karadağ, E., Dal Alp, N., & Baş Gürarslan, N. (2015). Ebola epidemiyolojisi, klinik özellikleri ve hemşirelik bakımı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 31(3),90-98.

Kırık, A. M., & Özkoçak, V. (2020). Yeni dünya düzeni bağlamında sosyal medya ^ve yeni koronavirüs (COVID-19) pandemisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7, 133-154.

Kırmızıgül, H. (2020). COVID-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 283-289.

Korkmaz, Ş., & Budak, F. (2020). Covıd-19 pandemi sürecine yönelik genel bir değerlendirme. Türkiye örneği. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, (1), 62¬79.

MEB, Milli Eğitim Bakanlığı. (2020). Haber arşivi. http://www.meb.gov.tr

MEB, Milli Eğitim Bakanlığı. (2020). https://www.meb.gov.tr/meb_duyuruindex.php

MEB, Milli Eğitim Bakanlığı. (2021). Haber arşivi. http://www.meb.gov.tr

MEB, Milli Eğitim Bakanlığı. (2021). https://www.meb.gov.tr/meb_duyuruindex.php

Sayar, M. H. (2020). Marcus Aurelius ve Lucius Verus dönemlerinde M.S. 165-180 yılları arasında görülen büyük salgın. Tarih Dergisi, 71 (1),15-28. DOI: 10.26650

SETA (Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı), (2020). Koronavirüs salgınında veliler. http://covid19.setav.org

Serin, N. B., & Gülcan, M. (2022). Covid-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinde olumlu ve olumsuz düşünme düzeylerinin incelenmesi. In International Aegean Conferences on Social Sciences & Humanities-25-26/02/2022/Izmir, Full Texts Book, Turkey, Issued, Vol. 10, No. 2022, pp. 1191-1206).

Temel, M., & Ertin, H. (2020). 1918 Grip pandemisi kıssasından covıd-19. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(1), 63-78.

TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi), (2020). COVID-19 pandemi değerlendirme raporu.

Ünlü, H., & Çiçek, E. (2021). Salgın hastalılardan koruma ve kontrol önlemleri covid-19 pandemisi ile mücadele ve yaşanan güçlükler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 8(1), 101-107.

Üstün, Ç., & Özçiftçi, S. (2020). Covid-19 pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri: bir değerlendirme çalışması. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(1),142-153.

Witt, A., Ordonez, A., Martin, A., Vitiello, B., & Fegert, J. M. (2020). Child and adolescent mental health service provision and research during the COVID-19 pandemic: Challenges, opportunities, a call for submissions. Child Adolescent Psychiatry Ment Health, 14(19),1 -4.

Yılmaz, E., Güner, B., Mutlu, H., & Arın Yılmaz, D. (2020b). Farklı eğitim kademelerindeki öğrencilere verilen uzaktan eğitim hizmetinin veli görüşlerine göre değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 477-503.

Yılmaz, E., Mutlu, H., & Doğanay, G. (2020a). Veli algısına göre pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği. Palet Yayınları, Konya.

Downloads

Published

2023-12-31

Issue

Section

Research Article