OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİNİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE İNCELEME: BİR DERLEME ÇALIŞMASI

Authors

  • Kardelen RUSO European University of Lefke Doctorate Program, Lefke, Northern Cyprus.

Abstract

A STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY IN OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER: A REVIEW

While obsessions are defined as involuntary, repetitive, unavoidable, and distressing thoughts, compulsions are behaviors performed in the form of rituals to eliminate the feeling of distress caused by obsessions. Obsessive compulsive disorder negatively affects of people in their daily lives. The methods applied and the session process vary according to the approaches used in the treatment phase of this disorder. Cognitive behavioral therapy, one of these approaches, deals with the relationship between thought, emotion and behavior. The general aim of cognitive behavioral therapy is to reduce the symptoms of obsessions and compulsions and to cause changes in cognitive (cognitive) and behaviors in order to keep the situation under control. Cognitive behavioral therapy in obsessive-compulsive disorder (OCD) focuses on teaching techniques that help individuals discover, understand and practice alternative ways of thinking and behaving. Two modalities are used for obsessive compulsive disorder: cognitive behavioral therapy, evidence-based Exposure and Response Prevention therapy (ERP), and Cognitive Therapy (CT). The exposure and response prevention (ERP) technique used in cognitive behavioral therapy has shown efficacy in the treatment of obsessive-compulsive disorder (OCD), a type of exposure therapy used to help patients explore alternative behaviors in response to unwanted thoughts. In this study, it is seen that the concepts of obsessive compulsive disorder and cognitive behavioral therapy are discussed by examining the researches on the effectiveness of exposure and response prevention and cognitive behavioral therapy for OCD.

Keywords: Obsession, Compulsion, Obsessive Compulsive Disorder, Cognitive Behavioral Therapy, Exposure and Response Prevention.

Öz

Obsesyonlar istemsizce ortaya çıkan, yineleyici, önlenmeyen ve sıkıntı veren düşünceler olarak tanımlanırken, kompulsiyonlar, obsesyonların neden olduğu sıkıntı hissini ortadan kaldırmak için ritüeller şeklinde gerçekleştirilen davranışlardır. Obsesif kompulsif bozukluk, kişilerin günlük hayatındaki fonksiyonlarını olumsuz etkilemektedir. Bu bozukluğun tedavi aşamasında kullanılan yaklaşımlara göre uygulanan yöntemler ve seans süreci değişmektedir. Bu yaklaşımlardan biri olan bilişsel davranışçı terapi, düşünce, duygu ve davranış arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Bilişsel davranışçı tedavinin genel amacı obsesyon ve kompulsiyonların semptomlarını azaltmak ve durumu kontrol altında tutabilmek için kognitif (bilişsel) ve davranışlarda değişimlere neden olmaktır. Obsesif kompulsif bozuklukta (OKB) bilişsel davranışçı terapi, bireylerin alternatif düşünme ve davranma biçimlerini keşfetmesine, anlamasına ve uygulamasına yardımcı olacak öğretim tekniklerine odaklanır. Obsesif kompulsif bozukluk için bilişsel davranışçı terapi, kanıta dayalı Maruz Kalma ve Tepki Önleme terapisi (ERP) ve Bilişsel Terapi (BT) olmak üzere iki yöntem kullanılır. Bilişsel davranışçı terapide kullanılan maruz bırakma ve yanıt önleme (ERP) tekniği, hastaların istenmeyen düşüncelere yanıt olarak alternatif davranışları keşfetmelerine yardımcı olmak için kullanılan bir tür maruz bırakma terapisi obsesif-kompulsif bozukluğun (OKB) tedavisinde etkinlik göstermiştir. Bu çalışmada, OKB için maruz bırakma ve yanıt önleme ve bilişsel davranışçı terapinin etkililiği üzerine yapılan araştırmaları inceleyerek obsesif kompulsif bozukluk ve bilişsel davranışçı terapi kavramlarının ele alındığı görülmektedir.

Anahtar Terimler: Obsesiyon, Kompulsiyon, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Bilişsel Davranışçı Terapi, Maruz Bırakma ve Yanıt Önleme.

KAYNAKLAR

Abramowitz, J. S. (2006). The psychological treatment of obsessive—compulsive disorder. The Canadian Journal of Psychiatry, 51(7), 407-416. https://doi.org/10.1177/070674370605100702

Al-Sharbati, Z., Al-Sharbati, M., & Gupta, I. (2014). Cognitive behavioral therapy for obsessive compulsive disorder. In Obsessive-Compulsive Disorder-The Old and the New Problems. V. Kalinin (Ed.), Intech Open. http://dx.doi.org/10.5772/57332

Amerikan Psikiyatri Birliği (2000). Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması El Kitabı, yeniden gözden geçirilmiş dördüncü baskı (DSM-IV-TR). (Çeviri ed. E Köroğlu) Ankara, Hekimler Yayın Birliği.

Amerikan Psikiyatri Birliği (2013) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, Beşinci Baskı (DSM-5) (Çev. ed.: E Köroğlu). Ankara, Hekimler Yayın Birliği.

Anderson, R. A., & Rees, C. S. (2007). Group versus individual cognitive-behavioural treatment for obsessive-compulsive disorder: a controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 45(1), 123-137. https://doi.org/10.1016/j.brat.2006.01.016

Aouizerate, B., Guehl, D., Cuny, E., Rougier, A., Bioulac, B., Tignol, J., & Burbaud, P. (2004). Pathophysiology of obsessive–compulsive disorder: a necessary link between phenomenology, neuropsychology, imagery and physiology. Progress in neurobiology, 72(3), 195-221. https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2004.02.004

Bayar, R., & Yavuz, M. (2008). Obsesif kompulsif bozukluk. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, 62, 185-192.

Bayraktutan, E. (2006). Grupla psikolojik danışmanın lise öğrencilerinin atılganlık düzeyine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek İsans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,İzmir. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. Journal Of Consulting And Clinical Psychology, 56(6), 893-897. https://doi.org/10.1037/0022-006X.56.6.893

Beck, A. T., Ward, C., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. J. A. G. P. (1961). Beck depression inventory (BDI). Arch gen psychiatry, 4(6), 561-571.

Blanco, C., Olfson, M., Stein, D. J., Simpson, H. B., Gameroff, M. J., & Narrow, W. H. (2006). Treatment of obsessive-compulsive disorder by US psychiatrists. Journal of Clinical Psychiatry, 67(6), 946-951.

Bloch, M. H., Landeros-Weisenberger, A., Rosario, M. C., Pittenger, C., & Leckman, J. F. (2008). Meta-analysis of the symptom structure of obsessive-compulsive disorder. American Journal of Psychiatry, 165(12), 1532-1542. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2008.08020320

Bozkurt, N. (1998). Lise öğrencilerinin okul başarısızlıklarının altında yatan depresyonla ilişkili otomatik düşünce (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Bozkurt, N. (2003). Depresyonda bilişsel-davranışçı yaklaşımlar: Beck’in bilişsel kuramı. Ege Eğitim Dergisi2(3), 59-64.

Braga, D. T., Cordioli, A. V., Niederauer, K., & Manfro, G. G. (2005). Cognitive‐behavioral group therapy for obsessive–compulsive disorder: a 1‐year follow‐up. Acta Psychiatrica Scandinavica, 112(3), 180-186. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2005.00559.x

Bulut, N. (2007). Relations between school psychological counselors’ life satisfaction, strategies of coping with stress and negative automatic thoughts. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal3(27), 1-13.

Bulut Serin, N. & Genç, H. (2011). Grupla öfke denetimi eğitiminin ergenlerin öfke denetimi becerilerine etkisi. TED- Eğitim ve Bilim Dergisi, 36 (159),236-254.

Chakrabarty, K., Bhattacharyya, S., Christopher, R., & Khanna, S. (2005). Glutamatergic dysfunction in OCD. Neuropsychopharmacology, 30(9), 1735-1740. https://doi.org/10.1038/sj.npp.1300733

Cottraux, J., Note, I., Yao, S. N., Lafont, S., Note, B., Mollard, E., ... & Dartigues, J. F. (2001). A randomized controlled trial of cognitive therapy versus intensive behavior therapy in obsessive compulsive disorder. Psychotherapy And Psychosomatics, 70(6), 288-297. https://doi.org/10.1159/000056269

Çelikel H. (2007). Klinik olmayan örneklemde çocukluk çağı travmatik yaşantıları, dissosiyasyon ve obsesif-kompulsif belirtiler [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi.

Flament, M. (1990). Epidemiology of obsessive-compulsive disorder in children and adolescents. L'encephale, 16, 311-316.

Foa, E. B. (2022). Cognitive behavioral therapy of obsessive-compulsive disorder. Dialogues İn Clinical Neuroscience, 12(2), 199-207. https://doi.org/10.31887/DCNS.2010.12.2/efoa

Foa, E. B., Franklin, M. E., & Moser, J. (2002). Context in the clinic: how well do cognitive-behavioral therapies and medications work in combination?. Biological Psychiatry, 52(10), 987-997. https://doi.org/10.1016/S0006-3223(02)01552-4

Foa, E. B., Huppert, J. D., Leiberg, S., Langner, R., Kichic, R., Hajcak, G., & Salkovskis, P. M. (2002). The Obsessive-Compulsive Inventory: development and validation of a short version. Psychological Assessment, 14(4), 485. https://doi.org/10.1037/1040-3590.14.4.485

Gothelf, D., Aharonovsky, O., Horesh, N., Carty, T., & Apter, A. (2004). Life events and personality factors in children and adolescents with obsessive-compulsive disorder and other anxiety disorders. Comprehensive Psychiatry, 45(3), 192-198. https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2004.02.004

Goodman, W. K., Price, L. H., Rasmussen, S. A., Mazure, C., Fleischmann, R. L., Hill, C. L., ... & Charney, D. S. (1989). The Yale-Brown obsessive compulsive scale: I. Development, use, and reliability. Archives Of General Psychiatry, 46(11), 1006-1011. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1989.01810110048007

Grant, J. E. (2014). Obsessive–compulsive disorder. New England Journal of Medicine, 371(7), 646-653. https://doi.org/10.1056/NEJMcp1402176

Greist, J. H., Bandelow, B., Hollander, E., Marazziti, D., Montgomery, S. A., Nutt, D. J., ... & Zohar, J. (2003). WCA recommendations for the long-term treatment of obsessive-compulsive disorder in adults. CNS spectrums, 8(1), 7-16. https://doi.org/10.1017/S1092852900006908

Grisham, J. R., Anderson, T. M., & Sachdev, P. S. (2008). Genetic and environmental influences on obsessive-compulsive disorder. European Archives Of Psychiatry And Clinical Neuroscience, 258(2), 107-116. https://doi.org/10.1007/s00406-007-0789-0

Güllüoğlu M.Ç. (2005). Obsesif kompulsif bozukluğu tanısı konmuş çocuk ve ergenlerin ebeveynlerindeki psikopatolojik belirtileri [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Beykent Üniversitesi.

Heyman, I., Mataix-Cols, D., & Fineberg, N. A. (2006). Obsessive-compulsive disorder. Bmj, 333(7565), 424-429. https://doi.org/10.1136/bmj.333.7565.424

Houghton, S., & Saxon, D. (2007). An evaluation of large group CBT psycho-education for anxiety disorders delivered in routine practice. Patient education and counseling, 68(1), 107-110. https://doi.org/10.1016/j.pec.2007.05.010

Houghton, S., Saxon, D., Bradburn, M., Ricketts, T., & Hardy, G. (2010). The effectiveness of routinely delivered cognitive behavioural therapy for obsessive‐compulsive disorder: A benchmarking study. British Journal of Clinical Psychology, 49(4), 473-489. https://doi.org/10.1348/014466509X475414

Højgaard, D. R., Hybel, K. A., Ivarsson, T., Skarphedinsson, G., Nissen, J. B., Weidle, B., ... & Thomsen, P. H. (2017). One-year outcome for responders of cognitive-behavioral therapy for pediatric obsessive-compulsive disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 56(11), 940-947. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2017.09.002

Iniesta-Sepúlveda, M., Nadeau, J. M., Ramos, A., Kay, B., Riemann, B. C., & Storch, E. A. (2017). An ınitial case series of ıntensive cognitive–behavioral therapy for obsessive–compulsive disorder in adolescents with autism spectrum disorder. Child Psychiatry & Human Development, 49(1), 9–19. https://doi.org/10.1007/s10578-017-0724-1

Iniesta-Sepúlveda, M., Rosa-Alcázar, A. I., Sánchez-Meca, J., Parada-Navas, J. L., & Rosa-Alcázar, Á. (2017). Cognitive-behavioral high parental involvement treatments for pediatric obsessive-compulsive disorder: A meta-analysis. Journal of Anxiety Disorders, 49, 53-64. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2017.03.010

İskenderoğlu, İ. (2022). Obsesif kompulsif belirtiler, belirsizliğe tahammülsüzlük ve kaygı arasındaki ilişki: Covid-19 sürecine özgü bir çalışma [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Işık Üniversitesi.

Jónsson, H., & Hougaard, E. (2009). Group Cognitive Behavioural Therapy for Obsessive–Compulsive Disorder: a systematic review and meta‐analysis. Acta Psychiatrica Scandinavica, 119(2), 98-106. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2008.01270.x

Kafes, A. Y. (2021). Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Kullanılan Davranışçı Müdahale Teknikleri: Sistematik Derleme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 13(4), 726-738. https://doi.org/10.18863/pgy.875418

Kahveci, G., & Serin, N.B. (2017). Conjoint behavioral consultation, cognitive behavior therapy and schema-based ınstruction: enhancing mathematical resilience. EURASIA J. Math., Sci Tech. Ed 2017;13(8):5543–5556

Karaman, D., Durukan, İ., & Erdem, M. (2011). Çocukluk çağı başlangıçlı obsesif kompulsif bozukluk. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(2), 278-295. https://doi.org/10.18863/pgy.133410

Karamustafalıoğlu, O. (2010). Obsesif Kompulsif Bozukluk. The Journal of Turkish Family Physician, 1(1), 1-10.

Kircanski, K., Peris, T. S., & Piacentini, J. C. (2011). Cognitive-Behavioral Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder in Children and Adolescents. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 20(2), 239–254. https://doi.org/10.1016/j.chc.2011.01.014

Koran, L., Hanna, G., Hollander, E., & Nestadt, G. (2007). Practice guideline for the treatment of patients with obsessive-compulsive disorder. The American Journal of Psychiatry, 164(7), 5–53.

Köse, Ç. (2010) Obsesif kompulsif bozukluğu olan çocuklara uygulanmış olan bilişsel davranışçı terapi, ilaç tedavisi ve kombinasyonunun etkililiklerinin karşılaştırılması [YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi]. Maltepe Üniversitesi.

Lapsekili, N., & Ak, M. (2012). Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi Sürecinde Yol Gösterici: Formülasyon. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 1(1), 21-27.

Lewin, A. B., Wu, M. S., McGuire, J. F., & Storch, E. A. (2014). Cognitive Behavior Therapy for Obsessive-Compulsive and Related Disorders. Psychiatric Clinics of North America, 37(3), 415–445. https://doi.org/10.1016/j.psc.2014.05.002

Matsunaga, H. (2012). Current and emerging features of obsessive-compulsive disorder--trends for the revision of DSM-5. Seishin Shinkeigaku Zasshi= Psychiatria et Neurologia Japonica, 114(9), 1023-1030.

McKay, D., Sookman, D., Neziroglu, F., Wilhelm, S., Stein, D. J., Kyrios, M., ... & Veale, D. (2015). Efficacy of cognitive-behavioral therapy for obsessive–compulsive disorder. Psychiatry Research, 225(3), 236-246. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2014.11.058

McLean, P. D., Whittal, M. L., Thordarson, D. S., Taylor, S., Söchting, I., Koch, W. J., Paterson, R., & Anderson, K. W. (2001). Cognitive versus behavior therapy in the group treatment of Obsessive-Compulsive disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69(2), 205–214. https://doi.org/10.1037/0022-006X.69.2.205

Leckman, J. F., Bloch, M. H., & King, R. A. (2022). Symptom dimensions and subtypes of obsessive-compulsive disorder: a developmental perspective. Dialogues İn Clinical Neuroscience, 11(1), 21-23. https://doi.org/10.31887/DCNS.2009.11.1/jfleckman

Lin, H., Katsovich, L., Ghebremichael, M., Findley, D. B., Grantz, H., Lombroso, P. J., ... & Leckman, J. F. (2007). Psychosocial stress predicts future symptom severities in children and adolescents with Tourette syndrome and/or obsessive‐compulsive disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48(2), 157-166. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01687.x

Lin, H., Williams, K. A., Katsovich, L., Findley, D. B., Grantz, H., Lombroso, P. J., ... & Leckman, J. F. (2010). Streptococcal upper respiratory tract infections and psychosocial stress predict future tic and obsessive-compulsive symptom severity in children and adolescents with Tourette syndrome and obsessive-compulsive disorder. Biological psychiatry, 67(7), 684-691. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2009.08.020

MacMaster, F. P., O'Neill, J., & Rosenberg, D. R. (2008). Brain imaging in pediatric obsessive-compulsive disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 47(11), 1262-1272. https://doi.org/10.1097/CHI.0b013e318185d2be

Markarian, Y., Larson, M. J., Aldea, M. A., Baldwin, S. A., Good, D., Berkeljon, A., ... & McKay, D. (2010). Multiple pathways to functional impairment in obsessive–compulsive disorder. Clinical Psychology Review, 30(1), 78-88. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.09.005

Mataix-Cols, D., Pertusa, A., & Leckman, J. F. (2007). Issues for DSM-V: how should obsessive-compulsive and related disorders be classified?. American Journal of Psychiatry, 164(9), 1313-1314. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2007.07040568

Merlo, L. J., Storch, E. A., Lehmkuhl, H. D., Jacob, M. L., Murphy, T. K., Goodman, W. K., & Geffken, G. R. (2010). Cognitive-behavioral therapy plus motivational interviewing improves outcome for pediatric obsessive-compulsive disorder: A preliminary study. Cognitive Behaviour Therapy, 39(1), 24-27. https://doi.org/10.1080/16506070902831773

Miguel, E. C., Leckman, J. F., Rauch, S., do Rosario-Campos, M. C., Hounie, A. G., Mercadante, M. T., ... & Pauls, D. L. (2005). Obsessive-compulsive disorder phenotypes: implications for genetic studies. Molecular Psychiatry, 10(3), 258-275. https://doi.org/10.1038/sj.mp.4001617

Nestadt, G., Samuels, J., Riddle, M., Bienvenu, O. J., Liang, K. Y., LaBuda, M., ... & Hoehn-Saric, R. (2000). A family study of obsessive-compulsive disorder. Archives of general psychiatry57(4), 358-363. https://doi.org/10.1001/archpsyc.57.4.358

Okray, Z. (2021). Covıd-19 pandemisi ve obsesif kompulsif bozukluk. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 13(3), 588-604. https://doi.org/10.18863/pgy.829348

Okumuş, F., Berk, H. Ö. S., & Yücel, B. (2019). Obsesif Kompulsif Bozuklukta Gevşeme Eğitimi ve Bilişsel Davranışçı Tekniklerin Uygulanması: Vaka Örneği. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 8(1),63-68.  https://doi.org/10.5455/JCBPR.10756

Öner, P., & Aysev, A. (2001). Çocuk ve ergenlerde obsesif kompulsif bozukluk. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, 10(11), 409-411.

Pauls, D. L. (2008). The genetics of obsessive compulsive disorder: a review of the evidence. In American Journal Of Medical Genetics Part C: Seminars İn Medical Genetics, 148 (2), 133-139. https://doi.org/10.1002/ajmg.c.30168

Raffin, A. L., Fachel, J. M. G., Ferrao, Y. A., de Souza, F. P., & Cordioli, A. V. (2009). Predictors of response to group cognitive-behavioral therapy in the treatment of obsessive-compulsive disorder. European Psychiatry, 24(5), 297-306. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2008.12.001

Russell, E. J., Fawcett, J. M., & Mazmanian, D. (2013). Risk of obsessive-compulsive disorder in pregnant and postpartum women: a meta-analysis. The Journal of clinical psychiatry, 74(4), 18438.

Sassano-Higgins, S. A., Sapp, F., & Van Noppen, B. (2015). Cognitive-behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder. Focus, 13(2), 148-161. https://doi.org/10.1176/appi.focus.130207

Saxena, S., & Rauch, S. L. (2000). Functional neuroimaging and the neuroanatomy of obsessive-compulsive disorder. Psychiatric Clinics of North America, 23(3), 563-586. https://doi.org/10.1016/S0193-953X(05)70181-7

Serin, N. B., & Aysan, F. (2021). Lise öğrencilerinin depresyon ve olumsuz otomatik düşüncelerinin cinsiyet ile akademik başarı açısından incelenmesi. Manisa Celal Bayar University Journal of Social Sciences, 19 (1), 285-296.  doi: 10.18026/cbayarsos.803563

Simpson, H. B., Foa, E. B., Liebowitz, M. R., Ledley, D. R., Huppert, J. D., Cahill, S., ... & Petkova, E. (2008). A randomized, controlled trial of cognitive-behavioral therapy for augmenting pharmacotherapy in obsessive-compulsive disorder. American Journal of Psychiatry, 165(5), 621-630.

Sözlü, E., & Serin, N. B. (2019). Lise öğrencilerinde olumlu ve olumsuz otomatik düşüncelerin farkli değişkenler açisindan incelenmesi (kuzey kibris örneklemi). International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE)8(3), 85-94.

Stein, D. J. (2002). Obsessive-compulsive disorder. The Lancet, 360(9330), 397-405. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)09620-4

Stein, D. J., Costa, D. L., Lochner, C., Miguel, E. C., Reddy, Y. C., Shavitt, R. G., & Simpson, H. B. (2019). Obsessive–compulsive disorder. Nature Reviews Disease Primers, 5(1), 1-21.

Stewart, S. E., Geller, D. A., Jenike, M., Pauls, D., Shaw, D., Mullin, B., & Faraone, S. V. (2004). Long‐term outcome of pediatric obsessive–compulsive disorder: a meta‐analysis and qualitative review of the literature. Acta Psychiatrica Scandinavica, 110(1), 4-13. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2004.00302.x

Sukhodolsky, D. G., Gorman, B. S., Scahill, L., Findley, D., & McGuire, J. (2013). Exposure and response prevention with or without parent management training for children with obsessive-compulsive disorder complicated by disruptive behavior: A multiple-baseline across-responses design study. Journal Of Anxiety Disorders, 27(3), 298-305. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2013.01.005

Szeszko, P. R., Christian, C., MacMaster, F., Lencz, T., Mirza, Y., Taormina, S. P., ... & Rosenberg, D. R. (2008). Gray matter structural alterations in psychotropic drug-naive pediatric obsessive-compulsive disorder: an optimized voxel-based morphometry study. American Journal of Psychiatry, 165(10), 1299-1307.

Şafak, Y., Karadere, M. E., Özdel, K., Kuru, E., Özcan, T., Türkçapar, M. H., & Yücens, B. (2014). Obsesif kompulsif bozuklukta bilişsel davranışçı grup psikoterapisinin etkinliğinin değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 25(4), 225-33.  https://doi.org/10.5080/u7510

Topses, G., & Serin, N. B. (2018). Psikolojik Danışma ve Kişilik Kuramları. Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara: 2. basım ISBN, 978-605-133-361-8.

Topses, G., & Serin, N. B. (2017). Grupla Psikolojik Danışmanın temel Kavram ve İlkeleri. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. ISBN: 978-605-320-700-9. 

 

Türkçapar, M. H., & Şafak, Y. (2012). Obsesif kompulsif bozuklukta bilişsel özellikler ve bilişsel tedaviler. Türkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics, 5, 69-75.

Van Grootheest, D. S., Cath, D. C., Beekman, A. T., & Boomsma, D. I. (2005). Twin studies on obsessive–compulsive disorder: a review. Twin Research and Human Genetics, 8(5), 450-458. https://doi.org/10.1375/twin.8.5.450

Van Noppen, B., Sassano-Higgins, S., Appasani, R., & Sapp, F. (2021). Cognitive-Behavioral Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder: 2021 Update. Focus, 19(4), 430-443. https://doi.org/10.1176/appi.focus.20210015

Wagner, A. P. (2011). Cognitive-behavioral therapy for children and adolescents with obsessive-compulsive disorder. Clinical Obsessive-Compulsive Disorders in Adults and Children, 138.

Williams, T. I., Salkovskis, P. M., Forrester, E. A., & Allsopp, M. A. (2002). Changes in symptoms of OCD and appraisal of responsibility during cognitive behavioural treatment: A pilot study. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 30(1), 69-78. https://doi.org/10.1017/S1352465802001078

Whittal, M. L., Thordarson, D. S., & McLean, P. D. (2005). Treatment of obsessive–compulsive disorder: Cognitive behavior therapy vs. exposure and response prevention. Behaviour research and therapy, 43(12), 1559-1576. https://doi.org/10.1016/j.brat.2004.11.012

Whittal, M. L., Woody, S. R., McLean, P. D., Rachman, S. J., & Robichaud, M. (2010). Treatment of obsessions: A randomized controlled trial. Behaviour research and therapy48(4), 295-303. https://doi.org/10.1016/j.brat.2009.11.010

Yılmaz, B. (2018). Obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde güncel yaklaşımlar. Lectio Scientific, 2(1), 21-42.

Zohar, A. H. (1999). The epidemiology of obsessive-compulsive disorder in children and adolescents. Child and Adolescent  Psychiatric Clinics, 8(3), 445-460. https://doi.org/10.1016/S1056-4993(18)30163-9

Downloads

Published

2022-12-30

Issue

Section

Research Article