ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN COVID-19 SÜRECİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN EĞİTİMİNE YÖNELİK YAŞADIKLARI PROBLEMLER (KKTC ÖRNEĞİ)

Authors

  • Dilaver ELÇİ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü, KKTC
  • Cahit NURİ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü, KKTC

Abstract

DETERMINING THE PROBLEMS EXPERIENCED BY SPECIAL EDUCATION TEACHERS IN THE EDUCATION OF INDIVIDUALS REQUIRING SPECIAL EDUCATION IN THE COVID-19 PROCESS (TRNC CASE)

The aim of this study is to examine the opinions of the special education teachers about the problems they encounter in the education of individuals who need special education and how they carry out their education during the COVID-19 pandemic in the TRNC. In the research, phenomenological study method, one of the qualitative research methods, was used. Content analysis was conducted by taking the opinions of the participants through semi-structured interviews. The study group of the research consists of 20 special education teachers working in public and private education institutions in the TRNC between the years 2020-2021. When the findings obtained from the research were examined, it was concluded that special education teachers had difficulties in establishing access to their students with special needs, many of the students could not be reached, the technological infrastructure was insufficient, and the families did not show the necessary interest in their children's education. It has been observed that this group, which requires special attention and relevance in the education process, is not satisfied with distance education and needs an education environment and training programs that require face-to-face contact. Also, as revealed by this research, teachers have difficulties in finding suitable materials and IEPs for students' education. In addition, it was concluded that the pandemic negatively affected the professional development of special education teachers.

Keywords: Covid-19, Special education, Distance education, Special needs individual, Special education teacher.

Öz

Bu çalışmanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde özel eğitim öğretmenlerinin covıd-19 sürecinde özel gereksinimli bireylerin eğitimine yönelik yaşadıkları problemlerin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomonoloji çalışma (olgubilim) yöntemi kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerle katılımcılardan görüş alınarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 yılları arasında KKTC’nde devlet ve özel, özel eğitim kurumlarında görev yapan 20 özel eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde özel eğitim öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilerine iletişim kurmada sıkıntılar yaşadığı, öğrencilerinin eğitim ihtiyaçlarına ulaşılamadığı, teknolojik alt yapının yetersiz olduğu ve ailelerin çocuklarının eğitimlerine gerekli ilgiyi göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim sürecinde özel ilgi ve alaka bekleyen bu grubun uzaktan eğitim ile tatmin olmadıkları, yüz yüze temas gerektiren eğitim ortamı ve eğitim programlarına ihtiyaç duydukları görülmüştür. Yine öğretmenlerin öğrencilerin eğitimlerine yönelik uygun materyal ve BEP hazırlama konusunda zorlandıkları alınan sonuçlar arasındadır. Ayrıca pandeminin özel eğitim öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Terimler: Covid-19, Özel eğitim, Uzaktan eğitim, Özel gereksinimli birey, Özel eğitim öğretmeni.

KAYNAKLAR

Adnan, M., & Anwar, K. (2020). Online Learning amid the COVID-19 Pandemic: Students' Perspectives. Online Submission2(1), 45-51. http://www.doi.org/10.33902/JPSP. 2020261309

Akbayrak, K., Vural, G., & Ağar, M. (2021). Özel eğitim öğretmenlerinin koronavirüs pandemisi döneminde uzaktan eğitime ilişkin deneyim ve görüşleri [The Experiences and Views of Special Education Teachers Towards Distance Education Throughout Coronavirus Pandemic Period], İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 471-499. https://doi.org/10.17679/inuefd.863029

Aktay, S., & Keskin, T. (2016). Eğitim bilişim ağı (EBA) incelemesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/286580

Alabay, A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin EBA (eğitimde bilişim ağı) kullanımına ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi.

Alea, L. A., Fabrea, M. F., Roldan, R. D. A., & Farooqi, A. Z. (2020). Teachers’ COVID-19 awareness, distance learning education experiences and perceptions towards institutional readiness and challenges. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(6), 127-144.

Arora, A. K., & Srinivasan, R. (2020). Impact of pandemic COVID-19 on the teaching–learning process: A study of higher education teachers. Indian Journal of Management, 13(4), 43-56.

Baglama, B., Sakalli Demirok, M., & Akcamete, G. (2019). Special education teachers’ attitudes towards developing individualized education programs and challenges in this process. Near East University Online Journal of Education, 2 (1), 38-57. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/752866

Balaman, F., & Hanbay Tiryaki, S. (2021). Corona virüs (Covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 52-84. https://doi.org/10.15869/itobiad.769798

Birsel, H., & Malazizi, N. (2021). Dr. Jean Lauminier’e göre: tarih boyunca veba ve yarattığı felaketlere bakış. Bellek Uluslararası Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 3 (Salgın Hastalıklar Özel Sayısı), 65-82.

Blackhurst, A. E., & Berdine, W. H. (1993). An introduction to special education. New York: Harpercollins College Division.

Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. AUAd, 6(3), 112–142.

Büyüköztürk, Ö. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi

Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. 6(2), 11-53.

Corsini, A., Bisciotti, G. N., Eirale, C., & Volpi, P., (2020). Football cannot restart soon during the Covid-19 emergency! A critical perspective from the Italian experience and a call for action. British Journal of Sports Medicine. doi: 10.1136/bjsports-2020-102306.

Creswell, J. W. (2014). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice.

Creswell, J. W. (2017). Nitel Araştırma Yöntemleri (Çev. Ed. M. Bütün, S. B. Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Çelikdemir, K. (2020, Nisan 20). Covid salgınında öğrenmenin sürdürülmesi. https://tedmem.org/covid19/covid-19-salgininda-ogrenmenin-surdurulmesi, Erişim tarihi: 10.09.2020.

Çetinkaya Aydin, G. (2020). COVID-19 salgını sürecinde öğretmenler. (TEDMEM). https://tedmem.org/covid-19/covid-19-salgini-surecindeogretmenler, Erişim tarihi: 10.09.2020.

Demirkiran, V. (2005). Özel eğitim kurumlarında bilgisayar kullanımı ile özel eğitim meslek elemanlarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin görüşleri ile bilgisayar tutumlarının belirlenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi.

Donitsa-Schmidt, S., & Ramot, R. (2020). Opportunities and challenges: teacher education in Israel in the COVID-19 pandemic. Journal of Education for Teaching, 1-10.

Egeli, S., & Özdemir, M. B. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinin KKTC Eğitim Sistemine Yansımalarına Genel Bir Bakış. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi9(27), 779-804.

Fauzi, I., & Khusuma, I. H. S. (2020). Teachers’ elementary school in online learning of COVID-19 pandemic conditions. Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan, 5(1), 58-70.

Giannini, S., & Albrectsen, A. B. (2020). Covid-19 school closures around the world will hit girls hardest. https://en.unesco.org/news/covid-19-school-closures-around-world-willhit-girls-hardest, Erişim tarihi: 17.06.2020.

Goldschmidt, K. (2020). The COVID-19 Pandemic: Technology use to Support the Wellbeing of Children. Journal of Pediatric Nursing, 53, 88–90. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.04.013

Gross, B., & Opalka, A. (2020). Too many schools leave learning to chance during the pandemic. CRPE. https://www.crpe.org/sites/default/files/final_national_sample_brief_2020.pdf, Erişim tarihi: 10.09.2020.

Guernsey, L., Ishmael, K., & Prescott, S. (2020). Online learning in the wake of COVID-19 tips and resources for PreK-12 with equity in mind. https://www.newamerica.org/education-policy/edcentral/online-learning-wake-covid-19/ Erişim tarihi: 12 Nisan 2021.

Jasper, M. A. (1994). Issues in phenomenology for researchers of nursing. Journal of Advanced Nursing, 19, 309- 314.

Kahraman, M. E. (2020). COVID-19 salgınının uygulamalı derslere etkisi ve bu derslerin uzaktan eğitimle yürütülmesi: temel tasarım dersi örneği. Medeniyet Sanat Dergisi, 6(1), ss. 44-56. https://doi.org/10.46641/medeniyetsanat.741737

Kırmızıgül, H. G. (2020). COVID-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), ss. 283-289.

Livari, N., Sharma, S., & Ventä-Olkkonen, L. (2020). Digital transformation of everyday life–How COVID-19 pandemic transformed the basic education of the young generation and why information management research should care? International Journal of Information Management, https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102183

Lovelace, B. (2020). World Health Organization names the new coronavirus: COVID-19. https://www.cnbc.com/ Erişim tarihi: 14.07.2020.

MEB, KKTC. (2020). Kesintisiz Eğitim Sistemi uzaktan eğitim için ders zili pazartesi günü eğitim mebnet.net ’te çalıyor. http://www.mebnet.net/?q=node&page=4 , Erişim tarihi: 14.07.2020.

Mengi, A., & Alpdoğan, Y. (2020). Covid-19 salgini sürecinde özel eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi49(1), 413-437. https://doi.org/10.37669/milliegitim.776226

Mulenga, E. M., & Marbán, J. M. (2020). Is COVID-19 the gateway for digital learning in mathematics education?. Contemporary Educational Technology, 12(2), ep269. https://doi.org/10.30935/cedtech/7949

Ogelman, H. G., & Toklu, D. A. Covid-19 sürecinde okul öncesi dönem çocuklarının öğretmenleriyle ilişkilerinin okula uyum üzerindeki etkisi. International Journal of Educational Spectrum4(1), 1-12. https://doi.org/10.47806/ijesacademic.1019226

Parenteau, C., Bent, S., Hossain, B., Chen, Y., Widjaja, Y., Breard, M. vd. (2020). The experience of parents of children with autism spectrum disorder during the COVID19 pandemic: A qualitative analysis. Research Square,https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-46426/v1

Rasmitadilla, Aliyyah, R. R., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Syaodih, E., Nurtanto, M., & Tambunan, A. R. S. (2020). The perceptions of primary school teachers of online learning during the COVID-19 pandemic period: A case study in Indonesia. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7(2), 90-109.

Saba, F. (2000). Research in distance education: A status report. International Review of Research in Open and Distance Learning, 1(1), 1-9.

Segal, S., & Gerstel, D. (10 Mart 2020). The global economic ımpacts of COVID-19. Center for Strategic Internatioanl Stusies, https://www.csis.org/analysis/global-economicimpacts-covid-19 , Erişim Tarihi: 27.03.2022.

T.C. Sağlık Bakanlığı, (2020), Erişim: 31.01.2021 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html

T.C. Sağlık Bakanlığı, (2020). Erişim: 31.01.2021 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66393/covid-19-salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html

Telli, S. G., & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), s. 25-34.

Toker-Gökçe, A., (2008). Küreselleşme sürecinde uzaktan eğitim. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 1-12.

UNESCO (2020). Distance Learning Strategies, What do we know about effectiveness? http://www.unesco.org/covid19EDwebinar , Erişim Tarihi: 16 Nisan 2020.

Ünay, E., Erdem, R., & Çakıroğlu, O. (2021). Distance education applications in special education during the Covid-19. Journal of Uludag University Faculty of Education, 34 (Special Issue), 158-184. https://doi.org/10.19171/uefad.845915

WHO. (2020a). WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020, https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-sopening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020,  Erişim Tarihi: 07.10.2020.

WHO. (2020b). COVID-19 coronavirus disease 2019 situation report-72. World Health Organization. https://pers.droneemprit.id/covid19/

Xie, Z., & Yang, J. (Mart 15, 2020). Autonomous Learning of Elementary Students at Home During the COVID-19 Epidemic: A Case Study of the Second Elementary School in Daxie, Ningbo, Zhejiang Province, China. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3555537

Yamamoto, G. T., Özgeldi, M., & Altun, D. (2018). Instructional developments and progress for open and equal access for learning. Open and Equal Access for Learning in School Management, 117-143.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, E., Güner, B. Mutlu, H., & Doğanay, G., (2020). Veli algısına göre pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği. Konya: Palet Yayınları.

Downloads

Published

2022-12-30

Issue

Section

Research Article